• Domov
 • INFO, računovodstvo, internetne strani, Grega Baggia s.p. - koronavirus

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, na seji 2.4.2020) in je začel veljati z 11.4.2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 13.3.2020 do 31.5.2020, saj je bila epidemija s 15.5.2020 preklicana.

Od 1. maja veljajo novi trije interventni zakoni oz. spremembe na tem področju,  ki med drugim širijo krog državne pomoči oz. širi krog upravičencev; najpomembnejša sprememba je ta, da so upravičenci delodajalci in samozaposleni vsi z upadom prodajnih prihodkov za 10 odstotkov.
Ukrepi za samozaposlene (s.p.-je, kulturnike, …)

Že s prvim svežnjem ukrepov je bila uzakonjena možnost odloga plačevanja vseh obveznosti iz posojil pri slovenskih bankah in hranilnicah do 12 mesecev. Ta je veljala tudi za samozaposlene, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Slovenije, pri bankah, podružnicah bank in hranilnicah, ki imajo sedež v Sloveniji.

Rok za oddajo davčnega obračuna je podaljšan do konca maja. Prav tako je do tega datuma podaljšan rok za oddajo letnega poročila (tega normiranim s.p.-jem ni treba oddati). Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna dohodka iz dejavnosti se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove preloži na junij 2020. Nova zavarovalna osnova, na podlagi katere s.p.-ji plačujejo prispevke v letu 2020, se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

Tistim, ki se boste vseeno odločili za zaprtje s.p.-ja lahko pripada nadomestilo za brezposelnost,  vendar le ob pogoju, da imate vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost. Obrazec je dostopen na strani Zavoda za zaposlovanje.

Prvi sprejeti zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov je samozaposlenim (ki so polno zavarovani in nimajo drugih zaposlenih) omogočal avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31. marec 2022. Pogoj je, da so bile zapadle obveznosti (višje od 50 EUR, tudi globe za prometne prekrške in upravne takse) na dan 28.2 2020 poravnane (rok za poravnavo teh zapadlih obveznosti je bil do 6.4.2020).  Do tega bodo še vedno upravičeni vsi tisti, ki niso tako prizadeti oz. ne izpolnjujejo pogoj za odpis prispevkov oz. za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka.

Samozaposleni (tudi tisti, ki so družbeniki v enoosebni družbi in so zavarovani po podlagi “40”) , ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v občutno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj 2020. Če ste odprli s.p. med trajanjem ukrepov  - npr. konec marca, žal do temeljnega dohodka niste upravičeni. 

Kako do MTD in kdo je do tega upravičen? Prek Fursa oziroma eDavkov morate oddati vlogo oz. izjavo– pomembno je vedeti, da FURS upošteva samo kronološko zadnjo prejeto izjavo (zadnja izjava torej “povozi” prejšnje) in da je torej v zadnji izjavi potrebno označiti vse potrebne rubrike, ki jih želite uveljaviti. Po novem bo FURS preverjal stanje eKartice na dan vložitve vloge (ko bo dokument NF-COVID19) oddan preko portala eDavki, kjer lahko tudi preverite stanje zapadlih obveznosti. Upravičenci so: 

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 % glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v l. 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12.3.2020.

Mesečni temeljni dohodek in oproščeni prispevki se ne bodo prištevali k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji.

Po novem zakonu (ZIUZEOP-A) so upravičenci tudi s.p.-ji, ki delajo krajši delovni čas zaradi starševstva ali upokojitve.

Do kdaj morate izjavo vložiti in kdaj dobite nakazilo? Skrajni rok za izjavo je 31. maj.

Samozaposleni so oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanje od 13. marca naprej, za april ter maj. Tudi za odpis prispevkov boste mogli na Furs predložiti izjavo, tako kot za mesečni temeljni dohodek, kar je opisano zgoraj – veljajo isti pogoji kot za upravičenost do temeljnega dohodka. Upravičenci so: 

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 % glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v l. 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12.3.2020.

Mesečni temeljni dohodek in oproščeni prispevki se ne bodo prištevali k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji.

Rok za predložitev izjave je še 31. maj – za oprostitev majskih prispevkov, ki zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo

Delodajalci v zasebnem sektorju, ki delajo, so za izplačilo plač za delo od 13. marca do 31. maja 2020 oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (torej ne vseh, tudi ne dohodnine). Delodajalec mora najkasneje na dan izplačila predložiti REK-1 obrazec (navedba vrste dohodka 1002).  Delodajalci lahko za vse z zadnjo mesečno plačo nižjo od 2.821,74 evra bruto (toliko znaša trikratnik minimalne plače) namenijo 200 evrov kriznega dodatka (ta bo oproščen vseh davkov in prispevkov). Znesek se upošteva sorazmerno obdobju, v katerem delavec dela v času epidemije (po razlagi FURS-a torej tudi za marec, po 13.3.)

Uveljavljanje nadomestila plače za čakanje zaposlenih na delo

Upravičenci so: 

 • tisti, ki bi jim po njihovi oceni čisti prihodki od prodaje v letu 2020 upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, tisti, katerih povprečni mesečni prihodki so leta 2020 upadli za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019;
 • če v letu 2019 niso poslovali, tisti, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zmanjšali za več kot 10 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Država krije 80 odstotkov bruto osnovne plače povprečja zadnjih treh mesecev – toliko, kot bi delavec dobil plače za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Ne sme pa nadomestilo plače biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja. Vlogi bo poleg podatkov (osebno ime, EMŠO, zavarovalna podlaga ter podatki o izplačanih plačah in plačanih prispevkih za socialno varnost) treba dodati izjavo, da delavci zaradi višje sile ne morejo opravljati dela (posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ter drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami) – za pravilnost te izjave bo delodajalec kazensko in materialno odgovarjal. Priložiti bo treba še dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Nadomestilo plače lahko uveljavijo tudi delodajalci, ki so napotili delavce na začasno čakanje na delo oziroma pri katerih delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020. Rok za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. marca je z zadnjo spremembo koronazakona podaljšan na 9. maj.

Davek na dobiček in akontacije

Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto dva meseca pozneje kot sicer.

Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti (fizične osebe z dejavnostjo, tudi s.p.-ji, ki oddajajo obračune na podlagi dejanskih odhodkov) za leto 2019 se z 31. marca 2020 prestavi na 31. maj 2020, ta rok zaradi nedelje poteče 1. junija 2020.

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna dohodka iz dejavnosti se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove preloži na junij 2020. Nova zavarovalna osnova, na podlagi katere,  s.p.-ji plačujejo prispevke v letu 2020, se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

Zavezanec lahko v obračunu davka na lanske dohodke priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. maja 2020, ta rok pa zaradi nedelje poteče 1. junija 2020. Enako velja za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V predlogi zakona, podjetjem in podjetnikom ne bo treba plačati tistih akontacij, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona do 31. maja 2020.

Pri zaprosilu za nižjo akontacijo lahko pričakujete nekatere poenostavitve glede na dozdajšnjo prakso:

 • V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge.
 • vlogi bo treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, Furs naj bi pripravil obrazec za izračun ocene;
 • Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži prek e-Davkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije tako, da vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katero se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (poenostavljeno: najpozneje 10. v mesecu). Če torej zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za avgust (obrok dospe v plačilo 30. avgusta, plačati ga je treba do 10. septembra), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej (konec julija).

 

Ukrepi z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene:

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK:

Na FURS je treba poslati posebno izjavo, ki bo prek eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na voljo od 14.4.2020 dalje. Skrajni rok za oddajo izjave je 31.5.2020:

 • če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec, bo nakazan denar (350 EUR) na TRR 25.4.2020,
 • če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020,
 • če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020.

Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini:

 • 350 evrov za mesec marec, če imajo vsaj 25 odstotkov upada prihodkov glede na februar
 • 700 evrov za meseca april in 700 evrov za maj 2020, če imajo v aprilu ali maju 2020 vsaj 50 odstotkov upada prihodkov glede na februar 2020.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ne bodo upravičeni, če imajo na dan uveljavitve tega zakona neplačane obveznosti do države.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST:

 Odlog prispevkov za socialno varnost (samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih), ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 bo avtomatičen, brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej. Izjema so neplačniki po stanju na dan 28.2.2020 (dolg morajo poravnati do 6.4.2020).

 1. Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost – na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5.(vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

 

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov

 

Do oprostitev plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ne bodo upravičeni, če imajo na dan vložitve izjave neplačane obveznosti do države.

 

 

DAVKI:

 1. Rok za oddajo letnega obračuna DohDej se iz 31.3.2020 prestavi na 1.6.2020. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30 dni od oddaje obračuna.
 2. Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.

 

OPOMBA: Marčevko akontacijo pa je treba poravnati, ker skladno z 298. členom ZDavP-2. obrok akontacije dospe v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša (31. 3. 2020), plačan pa mora biti v 10. dneh od dospelosti. Če je zavezanec davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če je omenjena obračuna oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10.6.2020.

 

 1. Za akontacije davka tudi ostalih mesecev lahko zavezanec:
 • vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka (kot lastni dokument ali po elektronski pošti)
 • zaprosi za odlog plačila davka (npr. za akontacijo ki zapade v plačilo 10.4.) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.